AdultLife logo.

Aktívne občianstvo

PRIAMA
DEMOKRACIA

OBČIANSKA
ANGAŽOVANOSŤ

TRETÍ
SEKTOR

Byť dospelým znamená byť občanom. Či už sa aktívne zapájaš do spoločnosti alebo ideš voliť, lebo ťa prinútilo tvoje okolie. Vieš však, že ako občan máš oveľa viac príležitostí, ako sa zapájať do spoločenského diania? Nikto z nás nežije sám ako prst. No a pokiaľ sa v našej krajine chceme cítiť lepšie, mali by sme sa spoločne podieľať na rozhodnutiach a zlepšovaní aktuálneho stavu.

O dôležitosti zapájať sa do spoločenského diania, ale aj iných dôležitých témach, nám v podcaste porozprával politológ Michal Vašečka.

Priama demokracia

Slovensko je demokratická krajina. Demokracia nám, ako občanom, umožňuje priamo či nepriamo sa podieľať na chode štátu. Pri nepriamej demokracii sami nerozhodujeme o konkrétnych otázkach, ale volíme si zástupcov, ktorí rozhodujú v našom mene. Priama demokracia je založená na našej priamej účasti. Existuje niekoľko prostriedkov, ako sa môžeš zapojiť aj ty. 

Jednotlivci môžu využívať širokú paletu nástrojov občianskej participácie ako napríklad sťažnosti, petície, podnety, návrhy, pripomienky, štrajky či demonštrácie. Môžu byť dokonca aj prizvaní do rôznych pracovných skupín na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a aktívne sa tak podieľať na tvorbe a realizácii verejných politík.

Tvorba verejných politík participatívnym spôsobom, teda s aktívnou účasťou občanov, má množstvo prínosov – vzniká lepšia politika a komplexnejšie riešenia, zvyšuje sa legitimita rozhodnutí, buduje sa dôvera a vytvárajú sa kapacity pre budúcu implementáciu.

Petícia

Jedným z priamych nástrojov, ako ovplyvniť verejné dianie zdola”, je spísanie petície, ktorú môžu podpisovať ľudia. O tom, čo je petícia, akú má mať formu aj aké sú pravidlá a možnosti pri jej spisovení sa dočítaš v článku Ako správne spísať petíciu.

Referendum

Známou formou toho, ako môžeš aj ty napríklad ovplyvniť prijatie určitého zákona, je referendum. Narozdiel od petície, v prípade referenca neprichádza prvotná iniciatíva priamo od občanov, ale od štátu, ktorý občanom ponúka možnosť priamo sa vyjadriť. Viac o funkcii referenda sa dozvieš napríklad na tejto stránke.

Aktivizmus

Aktivizmus označuje intenzívne presadzovanie určitých cieľov z presvedčenia alebo z osobnej motivácie v rôznych oblastiach spoločenského života. V skratke to znamená, že sa aktívne zapájaš do verejného diania v rámci určitej témy. Často počujeme napríklad o ekologickom aktivizme.

Demonštrácie

Demonštrácia je hromadný prejav súhlasu alebo nesúhlasu s niečím. Skrz demonštráciu môžeš viditeľne prejaviť svoj názor napríklad na politické rozhodnutie či kauzu.

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj participácie a jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov. Umožňuje ti priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných financií mesta, obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja). Otvára verejnú diskusiu o realizácii intervencií aj o budúcej vízii a podobe mesta či územia. Viac sa o participatívnom rozpočte dozvieš na stránke Ministerstva vnútra.

Občianska angažovanosť

Ide o proces, v ktorom ľudia podnikajú kroky na riešenie problémov verejnosti. Dá sa robiť kolektívne alebo individuálne. Hlavným cieľom je urobiť svet lepším miestom pre všetkých. V súčasnosti je na vzostupe, nakoľko nastal nárast sociálnych a environmentálnych hnutí. Dnes je celkom jednoduché zapojiť sa do nejakej občianskej iniciatívy.

Prečo je dôležité zapájať sa?

Existuje veľa dôvodov, prečo sa zapojiť aj výhod, ktoré ti prinesie viac angažovanosti vo svojej komunite.

Podporuje lepšie vzťahy, rast aj rozvoj. Keď sa zapojíš do občianskeho kolektívu, vytvoríš si silné väzby so zainteresovanými subjektmi. Občianska angažovanosť tiež môže zväčšiť množstvo členov tvojej komunity a posilniť ich zručnosti, zlepšovať prístup k informáciám, zvyšovať motiváciu a prispievať k meneniu vecí.

Zlepšuje komunitu a úroveň vzdelanosti. Keď pracuješ na zlepšovaní komunity, môžeš priamo vidieť svoj vplyv na ľudí, ktorým pomáhaš. Tiež je pravdepodobné, že budeš viac čítať a diskutovať o novinkách, zdieľať informácie s ostatnými a rozvíjať svoje kritické myslenie. 

Pomáha zlepšovať vládu a zvyšuje sociálnu súdržnosť. Pre fungujúcu demokratickú vládu je nevyhnutná občianska angažovanosť. Buduje pocit dôvery, spolupatričnosti a reciprocity.

Buduje individuálnu zodpovednosť. Budeš súčasťou komunity a budeš sa cítiť zodpovedne za prispievanie a zlepšovanie tvojho okolia v prospech všetkých. 

Nasledujúce dva pracovné listy, ktoré sme pre teba pripravili, ti pomôžu posunúť sa v oblasti tvojej vlastnej občianskej angažovanosti. Nájdeš ich po kliknutí na názvy jednotlivých cvičení pripravené na tlač ako dokumenty alebo nižšie v galérii ako obrázky.

  • Pracovný list s názvom Moja angažovanosť ti pomôže nájsť tvoje vlastné dôvody, prečo by mala byť občianska angažovanosť dôležitá aj pre teba.
  • Aký máš vplyv? tento pracovný list ti pomôže zistiť, aký dopad môžu mať tvoje spoločenské aktivity!

Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie sú veľkou a dôležitou časťou občianskej spoločnosti aj participácie. Samotné slovo mimovládna znamená, že ju neriadi nikto, kto sa zúčastňuje na vláde a ani vo vláde nemá svojich zástupcov. Na Slovensku majú najčastejšie formu občianskych združení, nadácií alebo neziskových organizácií, ale aj mnoho ďalších. Bežne sa možno tiež stretnúť s označím tretí, občiansky či neziskový sektor.

Zohráva úlohu protikladu medzi štátom a súkromným sektorom – jeho poslaním je skvalitnenie podmienok života občanov aj celej spoločnosti v oblastiach ako vzdelávanie, práca s deťmi a mládežou, sociálne a charitatívne aktivity, životné prostredie, kultúra, šport, ľudské práva či menšiny. Ak si chceš konkrétnejšie predstaviť, čo všetko do tohto sektoru spadá a akými rôznymi spôsobmi mimovládne organizácie pomáhajú spoločnosti, prečítaj si niektoré z našich blogov, napríklad rozhovor s Kristínou z organizácie Depaul, ktorá pomáha ľuďom bez domova, článok o organizácii SAIDE, ktorá stavia mosty medzi školou a prácou, alebo rozhovor s Jakubom Andackým z #Fridaysforfuture, ktorý organizuje štrajky za budúcnosť klímy.

Mimovládne organizácie tvoria aktivity občanov, ktoré sú nezávislé od verejnej moci a ich účelom nie je zárobok. Tento sektor často funguje vďaka dobrovoľníkom. Dobrovoľník je človek, ktorý za svoju prácu neočakáva mzdu, no dokáže z nej čerpať skúsenosti alebo kontakty a zlepšovať a posúvať vďaka nej svoje okolie. Samostatnou kategóriou je expertné dobrovoľníctvo, o ktorom sa dozvieš v našom článku Pomáhaj sebe aj druhým. O tom, ako sa do dobrovoľníckych aktivít môžeš zapojiť aj ty, sa dočítaš v článku Dobrovoľníctvo – podrobný návod, ako začať.

Ak sa chceš o fungovaní neziskového sektora aj o neformálnom vzdelávaní dozvedieť viac, vypočuj si náš podcast so zakladateľkou občianskeho združenia EduEra Petrou Papierníkovou.

Počúvaj na svojej obľúbenej podcastovej platforme: