AdultLife logo.

Energie a služby

Ikonka žiarovky.
Ikonka vody.
Ikonka plynu.
Ikonka kvetu.

Či už žiješ vo vlastnom alebo prenajatom, okrem samotných výdavkov za bývanie musíš myslieť aj na iné platby, ktoré pravidelne zaberajú časť tvojho rozpočtu. Zjednodušene by sme mohli hovoriť o energiách a službách. 

Slovo energie v sebe zvyčajne zahŕňa elektrinu a plyn. Ide o energie, ktorými kúrime, varíme, zohrievame vodu. Voda má zvyčajne vlastného dodávateľa, takže ju musíš do mesačných výdavkov zarátať zvlášť. Pri službách je to ešte rozmanitejšie – môže sa jednať o platby za všetko od upratovania spoločných priestorov v bytovke až po poplatky za televíziu.

Venuj jeden deň ročne tomu, že prehodnotíš všetky svoje doterajšie zmluvy. Prezri si, ako sa za posledný rok zmenila ponuka, ktorý poskytovatelia energií, internetu či iných služieb majú momentálne najvýhodnejšie ponuky a čo sa ti najviac oplatí.

Elektrická energia

Keď hovoríme o elektrine, dôležité sú hlavne tri pojmy distribútor elektrickej energie (distribučná spoločnosť), dodávateľ elektrickej energie a sadzba. Na Slovensku máme troch distribútorov elektriny Stredoslovenská distribučná, Západoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná.

Distribútora si majiteľ nehnuteľnosti nevyberá, určuje sa automaticky na základe adresy, teda podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak teda bývaš napríklad na západnom Slovensku, distribútorom bude Západoslovenská distribučná. S distribučnou spoločnosťou musíš uzatvoriť Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ktorú nájdeš na webovej stránke každej distribučnej spoločností.

Sadzba, teda koľko za elektrinu platíš, sa mení podľa aktuálnej situácie na trhu. Existuje niekoľko druhov sadzieb, pričom je každá určená pre iný druh odberateľa – domácnosti. Spravidla všetci dodávatelia nazývajú druhy domácností jedným označením, aby zákazník vedel, ktorú cenu má sledovať. Napríklad domácnosti, ktorých ročná spotreba je nižšia ako 1580 kWh, sa označujú skratkou DD1. Následne sa odlišuje číselné označenie pre rôzne druhy spotreby. Tu nájdeš konkrétne rozdelenie domácnosti podľa spotreby.

Pri sadzbách sa stretneme aj s pojmom tarifa. Tarifa je sadzba stanovená za určitú službu. Pri elektrickej energii môžeme hovoriť o jednotarifnej sadzbe, kedy je cena elektriny jednotná po celý deň alebo o dvojtarifnej sadzbe, kedy sa cena líši podľa fázy. Fázy určuje konkrétne sadzobné začlenenie, môže ísť o deň a noc či pracovné dni a víkend.

Dodávateľov elektriny máme na Slovensku niekoľko a ich cenové ponuky zväčša nie sú výrazne cenovo odlišné. Môžu sa líšiť ich služby, zákaznícky servis alebo ekologické aspekty. Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nájdeš kompletný zoznam dodávateľov elektriny na Slovensku.

Každý z dodávateľom má cenu rozdielnu v závislosti od kombinácie zvolenej sadzby a konkrétnym distribútorom elektrickej energie. Mnoho z dodávateľov má na svojich webových stránkach kalkulačky, ktoré ti na základe zvolených parametrov vypočítajú cenu, ktorú budeš platiť. Odporúčame ti porovnať si ceny u viacerých dodávateľov.

Nižšie nájdeš približný návod, ako postupovať pri zriaďovaní nového pripojenia alebo zmene dodávateľa v závislosti od toho, v akej situácii sa práve nachádzaš.

Pri prenájme nebýva zvykom meniť dodávateľa. O týchto veciach rozhoduje majiteľ nehnuteľnosti. Samozrejme, dodávateľa je možné zmeniť, ak niekomu súčasná situácia nevyhovuje. Konečné slovo má však vždy vlastník nehnuteľnosti.

V takomto prípade budeš potrebovať uzatvoriť zmluvu s distribučnou spoločnosťou. Na začiatok si musíš vybrať sadzbu, ktorú chceš používať a následne postupovať podľa krokov na webe konkrétneho dodávateľa. Hľadaj sekciu s názvom „uzatvorenie zmluvy” alebo podobne. Na začiatku si však nezabudni pozrieť podmienky zrušenia svojej zmluvy u starého dodávateľa. Tieto podmienky väčšinou nájdeš v samotnej zmluve, ktorá bola medzi tebou a distribučnou spoločnosťou uzatvorená. 

V prvom rade musíš uzatvoriť zmluvu s distribučnou spoločnosťou, ktorá ťa najskôr pripojí do distribučnej siete. Následne si stačí vybrať sadzbu a uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s tebou zvolenou dodávateľskou spoločnosťou.

K takejto situácii prichádza väčšinou pri predaji nehnuteľnosti, dedičstve a podobne. Je potrebné, aby súčasní odberateľ podal Žiadosť o ukončenie zmluvy s distribučnou spoločnosťou aj s dodávateľskou spoločnosťou. Následne nový odberateľ uzatvorí novú zmluvu na odber elektrickej energie na túto nehnuteľnou s distribučnou spoločnosťou a taktiež aj s jeho zvolenou dodávateľskou spoločnosťou.

Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví môžeš nájsť zoznam všetkých existujúcich dodávateľov elektriky a plynu. Pozor! Nie u každého dodávateľa sa postupuje rovnako, ako opisujeme vyššie. Treba sa riadiť informáciami konkrétneho dodávateľa.

Čo sa týka platby, záleží na každej dodávateľskej spoločnosti, aké metódy platby poskytuje. Najčastejšie je však využívaná metóda trvalého platobného príkazu (inkaso), potom tiež online platby pomocou platobného príkazu. Faktúra sa dá uhradiť aj prostredníctvom šeku na pošte. Metód na uhradenie elektrickej energie je veľa, bližšie informácie sa dozvieš u svojho dodávateľa. Tiež čas úhrady, teda lehota splatnosti je individuálna a nájdeš ju na svojej zmluve. Pri väčšine dodávateľov si môžeš určiť intervaly splácania, takže sa nemusíš nad faktúrami zamýšľať každý mesiac. V takom prípade by sa malo jednať o dlhší časový úsek, napríklad polrok.

Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nájdeš aj kontakt na ÚRSO ombudsmana, ktorý je v prípade sporu alebo nezrovnalostí v oblasti energetiky pomocnou rukou občana.

Plyn

Pri otázkach zemného plynu nestačí hľadieť na distribučnú spoločnosť, keďže jediná distribučná spoločnosť pre plyn na Slovensku je Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Musíš hľadieť na plynovú prípojku, tarifu a dodávateľa. 

Pri bytovom dome existujú len dve možnosti – buď objekt plynovú prípojku má alebo nie. Ak áno, stačí požiadať SPP o pripojenie bytovej jednotky (teda tvojho bytu). Ak ju nemá, musíš si nájsť inú alternatívu alebo sa dohodnúť s obyvateľmi bytového domu a požiadať o pripojenie k distribučnej sieti SPP. Pri novopostavenom dome je postup podobný, tu sa však treba uistiť, či sa dom nachádza v lokalite s pripojením na plynovú sieť. Kúpený dom rovnako prípojku buď má, alebo nie. Pokiaľ ju nemá, opakuje sa postup z predchádzajúcich prípadov. 

Ak sa pripojíš do distribučnej siete SPP, musíš si vybrať dodávateľa zemného plynu. Každý dodávateľ ponúka niekoľko taríf, zväčša ich majú v ponuke osem. Tarifu si vyberieš na základe ročného odberu a líšia sa podľa toho, na čo plyn využívaš (teda varenie, ohrievanie, vykurovanie alebo ich kombinácie). Na nasledujúcom odkaze nájdeš presné parametre taríf a konkrétny opis ich rozdielov.

Dodávateľov plynu máme na Slovensku niekoľko. Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nájdeš kompletný zoznam dodávateľov plynu na Slovensku.

Existujú tiež rôzne spôsoby platby za plyn – platby kartou, cez internet banking či šekom na pošte. Vždy si však treba dať pozor na dátum splatnosti! Existuje aj možnosť platby inkasom, ktoré funguje podobne ako trvalý príkaz. Z tvojho účtu pravidelne odosielaš sumu, avšak jej výšku neurčuješ ty, ale distribučná spoločnosť. Nemusíš sa tak báť nedoplatku, preplatku, či omeškanej platby.

Voda

Sieť verejného vodovodu a kanalizácie je na Slovensku veľmi dobre vybudovaná, takže takmer každá obec je k nej pripojená. Obce s verejným vodovodom a kanalizáciou sa následne rozlišujú podľa toho, či majú vodovod vo vlastnej správe, v správe vodárenskej spoločnosti alebo vo vlastníctve oboch týchto subjektov. O tom, koho vlastníctvom je vodovod, na ktorý máš pripojenú domácnosť, sa musíš informovať na obecnom či mestskom úrade.

Ako nový odberateľ služieb budeš pravdepodobne podávať Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre fyzické osoby (domácnosti). Pri kúpe bytu je väčšinou poplatok za vodu spojený so správcovským poplatkom majiteľovi bytového objektu, pričom zmluvu s vodárenskou spoločnosťou má pre danú bytovú jednotku uzatvorenú už priamo správcovská spoločnosť. 

Správcovská spoločnosť prepočíta predpokladanú spotrebu na byt na základe počtu jeho obyvateľov a určí sumu zálohy. Zvyčajne po jedenástich zálohových mesačných platbách ti následne vo vyúčtovacom mesiaci, ktorý si individuálne stanovuje správcovská spoločnosť, a ktorý máš uvedený vo svojej zmluve so správcovskou spoločnosťou, príde vyúčtovanie skutočného množstva odobratej vody, výsledkom ktorého je nedoplatok alebo preplatok.

Platby za odber vody a vypustenie do kanalizácie (vodné a stočné) je možné uskutočniť viacerými spôsobmi. Najobľúbenejšia je metóda inkasom, ktoré funguje podobne ako trvalý príkaz. Z tvojho účtu pravidelne odosielaš sumu, avšak jej výšku neurčuješ ty, ale distribučná spoločnosť. Nemusíš sa tak báť nedoplatku, preplatku, či omeškanej platby. Dátum splatnosti je individuálny. Záleží na zmluve, ktorú s vodohospodárskou spoločnosťou uzatvoríš. Tento dátum sa nachádza na zmluve. 

Služby

Platby za služby sa líšia na základe typu nehnuteľnosti alebo tvojho vzťahu k nej. Do služieb možno zahrnúť fond opráv, komunálne odpady, poplatok domovníkovi, internet a podobne. Ide teda o všetky služby, ktoré tvoje bydlisko poskytuje a sprostredkováva ich niekto iný ako ty. 

Pokiaľ nie si majiteľom alebo majiteľkou nehnuteľnosti ty osobne, je dobré sa o týchto poplatkoch porozprávať s osobou, ktorá ti poskytuje bývanie. Niektorí nájomcovia dané sumy zahŕňajú do ceny nájmu, iný nie. Nižšie ti ponúkame zoznam najbežnejších poplatkov za služby, s ktorými sa môžeš stretnúť.

Pri vlastnej nehnuteľnosti

 • Miestne dane a poplatky – daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poplatok za komunálny odpad
 • Koncesionárske poplatky – za verejnoprávnu televíziu a rozhlas
 • Poplatok za parkovacie miesto
 • Poplatky spojené so zábavou – televízia, Netflix a pod.
 • Poplatok za internet

Pri prenájme nehnuteľnosti

 • Miestne dane a poplatky – daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poplatok za komunálny odpad
 • Fond opráv
 • Poplatok domovníkovi
 • Upratovanie spoločných priestorov
 • Poplatok za parkovacie miesto
 • Koncesionárske poplatky – za verejnoprávnu televíziu a rozhlas
 • Poplatky spojené so zábavou – televízia, Netflix a pod.
 • Poplatok za internet

Zabudli sme na niečo? V spodnej časti stránky nájdeš formulár, v ktorom nám môžeš dať vedieť, čo ti chýba nielen v tomto zozname, ale aj to, aké ďalšie informácie ohľadom ktorejkoľvek z tém by sme mali na našu stránku pridať.

Ekologické bývanie

V dnešnej dobe je veľmi dôležitá otázka šetrenia prírodných zdrojov. Preto je možné nájsť aj dodávateľov, ktorí pracujú s myšlienkami obnoviteľnej energie. Pokiaľ však chceš šetrenie týmito komoditami zaviesť aj do svojho každodenného života, našli sme pre teba článok, v ktorom nájdeš 31 užitočných tipov, ako šetriť energiou.

No a pre viac tipov, ako na ekologickejšie bývanie, sa rozhodne preklikni aj na podstránku venovanej starostlivosti o domácnosť.

Viac o tejto téme sa dozvieš aj priamo od človeka z praxe – realitného makléra Františka Fortunu z FORA reality, ktorého sme sa všetko dôležité opýtali aj v našom podcaste.

Nezabudni nás sledovať na svojej obľúbenej podcastovej platforme: