AdultLife logo.

Európska Únia

INŠTITÚCIE

KOMPETENCIE

BENEFITY

ERASMUS+

ESC

INÉ PRÍLEŽITOSTI

Slovensko sa v roku 2004 stalo súčasťou Európskej únie. Európska únia je jedinečné partnerstvo medzi európskymi krajinami, ktoré sa nazývajú členské štáty. V súčasnosti je ich 27 a spolu pokrývajú väčšinu európskeho kontinentu. V EÚ žije vyše 446 miliónov ľudí, čo zodpovedá asi 6 % svetovej populácie. Občania členských štátov EÚ sú takisto občanmi Európskej únie. Väčšinu informácií sa dozvieš priamo na stránke Európskej únie, ktorá je dostupná v každom úradnom jazyku používanom v EÚ. Pomôcť ti môže aj naše video.

Inštitúcie Európskej únie

Po celej EÚ je rozmiestnených 7 európskych inštitúcií, 7 orgánov EÚ a vyše 30 decentralizovaných agentúr. Európsku úniu riadia štyri hlavné inštitúcie. Tieto inštitúcie spoločne udávajú politické smerovanie Únie a zohrávajú rôzne úlohy v procese tvorby práva. 

Tvorí ho 705 poslancov, pričom je zastúpená každá krajina EÚ. Má pracoviská v Bruseli, Štrasburgu aj Luxemburgu. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení občanmi členských štátov priamou voľbou. Vytvárajú politické skupiny, avšak nie podľa štátnej príslušnosti, ale na základe svojich politických názorov.

Parlament má tri hlavné úlohy: legislatívnu (s Radou Európskej únie rozhoduje o európskych právnych predpisoch), kontrolnú (vykonáva demokratickú kontrolu všetkých inštitúcií EÚ) a rozpočtovú (schvaľuje rozpočet EÚ).

Združuje prezidentov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ. Rada predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ. Má pracovisko v Bruseli. Stretnutia Rady sa nazývajú európske samity. Na stretnutiach Rada stanovuje hlavné priority EÚ, rozhoduje o jej celkovom smerovaní, stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, avšak neprijíma právne predpisy.

V Rade sa stretávajú ministri zo všetkých krajín EÚ. Diskutujú o záležitostiach EÚ a rozhodujú o politikách aj právnych predpisoch. To, ktorí ministri sa stretnú, závisí od preberanej témy. Ak sa zasadnutie týka napríklad znečistenia ovzdušia, stretnú sa ministri životného prostredia. 

Rada má pracoviská v Bruseli a Luxemburgu a je jedným z dvoch rozhodovacích orgánov. Bez nej a bez ministrov zo všetkých členských štátov EÚ sa v Európskej únii nič neudeje. 

Zaujímavosťou je, že predsedníctvo Rady nie je stále – rotuje medzi členskými štátmi. Každých 18 mesiacov tvoria tri zvolené štáty skupinu, spolu stanovujú dlhodobé ciele a pripravujú spoločný program. Na základe programu potom každá z týchto troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší šesťmesačný program a na toto obdobie sa stáva predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie.

Zastupuje záujmy EÚ v členských štátoch a naopak – zastupuje členské štáty na pôde medzinárodných organizácií. Má pracoviská v Bruseli a Luxemburgu a je zastúpená naprieč celou Európskou úniou.

Európska komisia má výlučnú zodpovednosť za prípravu a predkladanie návrhov nových európskych právnych predpisov, riadi jednotlivé zložky EÚ a okrem toho tiež vypracováva európsky rozpočet. Komisiu tvorí 27 komisárov – jeden z každého členského štátu. Každý člen je zodpovedný za konkrétnu oblasť, ako energetika, hospodárstvo alebo obchod.

Prácu hlavných inštitúcií dopĺňajú ostatné inštitúcie a orgány, medzi ktoré patrí:

Za roky fungovania EÚ krajiny spoločne vytvorili mnoho právnych predpisov. V jednotlivých členských štátoch však môžu pochopiteľne vznikať spory týkajúce sa výkladu týchto predpisov. Súdny dvor Európskej únie zabezpečuje, aby sa právne predpisy EÚ vykladali a uplatňovali v každej krajine rovnako. Súdny dvor má sídlo v Luxemburgu a skladá sa z jedného sudcu za každú krajinu EÚ. 

Je centrálnou bankou pre 19 krajín, ktoré prijali euro. Jej hlavnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne, a tým chrániť hodnotu eura. Okrem toho, že Európska centrálna banka zabezpečuje menovú politiku eurozóny, má výlučné rozhodovacie právo o vydávaní bankoviek. Sídli vo Frankfurte.

Jeho úlohou je kontrolovať, či sú finančné prostriedky EÚ, ktoré pochádzajú od daňových poplatníkov, riadne vyberané a je nimi vynakladané zákonným a hospodárnym spôsobom na určený účel. Sídli v Luxemburgu.

Na oficiálnej stránke Európskej únie nájdeš okrem iného aj kompletný zoznam inštitúcií spolu s podrobnými informáciami a odkazmi na jednotlivé inštitúcie.

Kompetencie

Každá krajina pri vstupe do Európskej únie dobrovoľne podpisuje zmluvy, ktoré určujú presné postupy jej existencie v rámci EÚ. V zmluvách je uvedené, ktoré oblasti politiky a do akej miery môže Únia ovplyvňovať. 

V určitých oblastiach môže vďaka svojim osobitným právomociam EÚ zohrávať konkrétnu úlohu alebo ísť nad rámec toho, čo je za normálnych okolností povolené podľa zmlúv. Ide o:

  • koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti,
  • vymedzenie a vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,
  • „doložka flexibility“, ktorá za prísnych podmienok umožňuje EÚ konať mimo jej zvyčajných oblastí zodpovednosti.

V niektorých oblastiach môže EÚ podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosť členských štátov. Nemá však zákonodarnú právomoc a nesmie členským štátom brániť v jej vykonávaní. EÚ má podporné právomoci v týchto oblastiach:

V určitých oblastiach môžu právne predpisy prijímať členské štáty aj EÚ. Členské štáty tak však môžu urobiť len za predpokladu, že EÚ ešte právny akt nenavrhla alebo sa rozhodla, že tak neurobí. Spoločné právomoci Únie a členských štátov sa podľa zmlúv uplatňujú v týchto oblastiach:

V ďalších oblastiach môže prijímať právne predpisy len Európska únia. Úloha členských štátov je obmedzená na uplatňovanie práva EÚ, okrem prípadov, keď ich EÚ poverí, aby určité právne predpisy prijali samy. EÚ má podľa zmlúv tzv. výlučné právomoci v týchto oblastiach:

Benefity z členstva

Európska únia členským štátom, vrátane Slovenska, pomáha na niekoľkých úrovniach – či už ide o hospodárstvo, obranu alebo medzinárodnú diplomaciu. Na každodennej úrovni môžeš sledovať prínos Európskej únie skrz projekty podporené eurofondami. Ide o projekty od diaľnic cez školy a školské potreby až po zdravotnícke pomôcky. 

Ak sa chceš pozrieť na presné čísla a porovnať si, ako sa darilo Slovensku pred a po vstupe do Európskej únie, určite klikni na článok Prínosy členstva v EÚ v číslach

Špeciálnou kapitolou v téme benefitov nášho členstva v EÚ sú rôzne výhody pre mladých ľudí. Poďme sa pozrieť na to, ako ich môžeš využiť aj ty! V Európskej únii sú totiž viaceré programy a organizácie, ktorých predmetom záujmu je práca s mladými. 

Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie. Pomáha plniť ciele, ktoré si EÚ určila v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Oblasť vzdelávania poskytuje príležitosti pre stredoškolských a vysokoškolských študentov aj pedagógov. Zahŕňa štúdium v zahraničí, výučbové pobyty, kurzy, spolupráce medzi školami a mnoho ďalších. Okrem toho sa zameriava aj na vzdelávanie pre dospelých.

Odborná príprava je určená pre žiakov odborných škôl, zamestnancov, organizácie a podniky. Ide najmä o stáže či výmeny príkladov dobrej praxe. V oblasti športu program pomáha vytvárať partnerstvá a spolupráce športových klubov, tiež podporuje organizáciu športových podujatí.

Snáď najviac toho program ponúka v oblasti mládeže – ide o tréningy, mládežnícke výmeny, semináre, dobrovoľníctvo… Viac sa o jednotlivých pojmoch dozvieš v našom slovníku. Práve v oblasti mládeže totiž pôsobíme aj my – EduEra. Na našej stránke s aktuálnymi ponukami nájdeš okrem rôznych projektov, na ktoré sa môžeš prihlásiť, aj články účastníkov, ktorých sme už na podobné mládežnícke výmeny či tréningy vyslali. Nechaj sa nimi inšpirovať!

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je tiež rozvíjať pocit spolupatričnosti k Európskej únii, a to na základe novej iniciatívy DiscoverEU, ktorá ti dá príležitosť objavovať rozmanitosť Európy prostredníctvom jej kultúrneho dedičstva.

Pýtaš sa, ako sa môžeš aj ty zapojiť do týchto aktivít? Vyhľadaj vo svojej krajine organizácie, ktoré pracujú s programom Erasmus+, prejdi na webovú stránku Salto-Youth, nájdi informačný bod Eurodesk alebo si stiahni aplikáciu Erasmus+ a budeš mať prehľad o najnovších aktivitách.

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity (ESC) poskytuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľníctvo alebo pracovať vo svojej krajine aj v zahraničí, a to na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Je to skvelá príležitosť pre ľudí, ktorí chcú pomáhať, učiť sa a rozvíjať sa. V rámci ESC je môžeš jednotlivo alebo v skupine vykonávať dobrovoľníctvo, tiež sa zúčastniť stáže alebo pracovať. K tomu ti ESC dáva finančnú podporu! Okrem toho poskytuje financie aj na vytváranie vlastných projektov (solidárnych projektov).

Pre lepšiu predstavu toho, čo je vlastne ESC, si môžeš prečítať článok Ako sa dostať na ESC projekt? na našom blogu, v ktorom dobrovoľníčka Natália opisuje svoj pobyt v Taliansku. V prípade, že máš záujem zapojiť sa, preštuduj si aj informácie priamo na webe Európskeho zboru solidarity. Okrem toho sa oplatí sledovať organizácie ako EduEra, ktoré poskytujú ponuky podobných projektov.

Ďalšie príležitosti pre mladých

Európsky portál pre mládež je webová stránka, ktorá ti pomôže zorientovať sa v množstve príležitostí, ktoré EÚ ponúka v rôznych oblastiach (dobrovoľnícke činnosti, práca, vzdelávanie, kultúra, tvorivosť a ďalšie).

Každé dva roky organizuje Európska komisia spolu s Parlamentom Európsky týždeň mládeže, ktorého cieľom je ponúknuť mladým ľuďom podujatia a aktivity vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+ a predstaviť im rôzne príležitosti, ktoré môžu v EÚ využiť.

Európske hlavné mesto mládeže je iniciatíva Európskeho fóra mládeže. Každý rok dostane európske mesto, ktoré bolo zvolené za Európske hlavné mesto mládeže, príležitosť vyzdvihnúť inovačné iniciatívy vytvorené mladými ľuďmi a pre mladých ľudí.

Európsky parlament mládeže (EYP) je jednou z najlepších platforiem pre mladých Európanov, ktorí majú záujem zapojiť sa do politickej diskusie, spoznať nové kultúry a vymieňať si nápady s inými mladými ľuďmi z celej Európy. EYP organizuje medzinárodné, regionálne a vnútroštátne zasadnutia, ktoré môžu trvať 2 hodiny až 10 dní! Každoročne sa do týchto činností zapojí viac než 30 000 mladých ľudí. Staň sa aj ty jedným z nich!

Youth4Regions je súťaž zameraná na mladých novinárov, ktorí sa zaujímajú o regionálnu politiku Európskej únie. Víťazi súťaže získajú možnosť vzdelávania o európskych otázkach, mentorstvo skúsených novinárov a príležitosť zúčastniť sa na tlačových cestách organizovaných Komisiou v členských štátoch.

Vynechali sme niečo dôležité? V spodnej časti stránky nájdeš formulár, v ktorom nám môžeš dať vedieť, čo ti chýba nielen v tomto zozname príležitostí, ale aj to, aké ďalšie informácie ohľadom ktorejkoľvek z tém by sme mali na našu stránku pridať.